Masterat Geografie

Master: Managementul Mediului şi Dezvoltarea Durabilă

Programele de studii universitare de master reprezintă al II-lea ciclu de studii universitare şi se finalizează potrivit articolului 153, alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 prin nivelul 7 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Acestea au o durată normală de 1-2 ani şi corespund unui număr de credite de studii transferabile, cuprins între 60 şi 120.

Programul de studii universitare de master Managementul Mediului și Dezvoltare Durabilă a  fost acreditat  din anul 2009 în cadrul Facultății de Istorie-Geografie, funcționând fără întrerupere până în prezent. Se încadrează în domeniul fundamental de ierarhizare (DFI) Matematică și știinte ale naturii, ramura de știință (RSI) Știintele pământului și atmosferei, domeniul de ierarhizare (DII) – Geografie, Geologie, Știinte ale mediului, domeniul de studii universitare de master (DSU_D/M) Geografie, Geologie, Știinta mediului, domeniul de licență (DL) Geografie, Geologie, Știinte ale Mediului, specializarea (S) Geografie  a institutiei de învățământ organizatoare.

Durata studiilor: 2 ani

Forma de învățământ: învățământ cu frecvență

Numărul de credite de studiu transferabile: 120

Limba de predare: română

Misiunea masteratului: formarea şi perfecţionarea specialiştilor în domeniul multidisciplinar al managementului de mediu, al instrumentelor tehnice şi de evaluare, de remediere şi conservare a mediului în conformitate cu cerinţele dezvoltării durabile.

Programul de studii universitare de master furnizează cunoștințe specifice, vizând atât cunoaşterea terminologiei şi a metodologiei de cercetare cât și acțiunile de prezervare a mediului în contextul introducerii în circuitul economic a materiilor prime solicitate de societate.

În plus cursanții sunt conectați la activități complexe de documentare, laborator și teren, în colaborare cu instituții de cercetare – învățământ, cu experiență în domeniu, asigurându-se astfel o pregătire la standarde înalte pentru profesia ce va fi exercitată după absolvire.

Competente profesionale

  • Cunoaşterea noţiunilor şi conceptelor de bază privind mediul, a relaţiilor cauzale şi a complexităţii fenomenelor ce determină specificul peisajului geografic;
  • Cunoaşterea noţiunilor generale privind analiza şi determinarea calităţii terenurilor;
  • Aprofundarea metodelor de determinare a calităţii mediului;
  • Evidenţierea implicaţiilor majore ale managementului riscurilor în rezolvarea problemelor de mediu precum şi efectele lor asupra societăţii;
  • Înţelegerea modului în care se realizează integrarea omului în peisaj şi implicit în aşezările destinate locuirii umane ca şi a aspectelor legate de o utilizare excesivă sau defectuoasă a resurselor mediului înconjurător
  • Cunoaşterea unor realităţi concrete prin studii de caz;

Pentru realizarea obiectivelor privind pregătirea didactică studenţii beneficiază în cei doi ani de cursuri corespunzătoare orientărilor de perspectivă: Impactul fenomenelor climatice asupra mediului, Calitatea mediului carpatic și subcarpatic românesc, Ecologizarea localităților din România și implicațiile acestora asupra calității vieții, Politici şi strategii privind dezoltarea durabilă a  ecosistemelor umane, etc.

 Pentru iniţierea în practica cercetării ştiinţifice în cadrul facultății funcţionează Centrul de Cercetare Știinţifică Populaţie – Habitat – Mediu, în cadrul căruia cadrele didactice realizează, prin studii de doctorat, granturi, workshop-uri, etc, o tematică de largă cuprindere la care participă studenţii și  masteranzii.

         Ocupatii profesionale

         Absolventul de studii universitare de master Managementul Mediului și Dezvoltare Durabilă poate opta, conform Codului Ocupațiilor din România, pentru una dintre următoarele profesii: director de program – cod: 112013; expert ecolog - cod: 213301; inspector de specialitate ecolog - cod: 213302; referent de specialitate ecolog - cod:213303; ecolog - cod: 213305; specialist arii protejate - cod: 213306; consilier ecolog - cod: 213308; cercetător în ecologie și protecția mediului - cod: 213146; asistent de cercetare în ecologie și protecția mediului - cod:213147; analist mediu - cod: 263203 în cadrul laboratoarelor de evaluarea, analiza și managementul mediului, în institute de cercetare în domeniul mediului, în companii de consultanță în domeniul mediului, în cadrul autorităților guvernamentale cu responsabilități – agenții de mediu, garda de mediu.

        Cerinţele pregătirii aprofundate în domeniul calităţii şi protecţiei mediului sunt imperios impuse de orientările social – economice contemporane, atât pe plan naţional, cât şi internaţional.

Contact

Universitatea Hyperion din Bucureşti
Adresa: Calea Călăraşilor 169, Sector 3, Bucureşti, 030615
Tel: Secretariat General (Centrală): +4 021-327.44.64, 327.44.65, 321.46.67
Rectorat +4021-323.41.67, 321.64.04
Fax: +4021-321.62.96, 321.64.25 e-mail: rectorat @ hyperion . ro