Istorie- Prezentare Generală

Acces portal ISTORIE

       Facultatea de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii reprezintă în prezent un important potenţial didactic şi ştiinţific în cadrul marii familii de facultăţi ce alcătuiesc Universitatea Hyperion.
Parte componentă a acesteia, Specializarea Istorie, fondată în 1990, organizează studii universitare de zi, asumându-şi misiunea de a pregăti cercetători, muzeografi, arhivişti, arheologi, etnologi şi cadre didactice pentru învăţământul preuniversitar şi universitar. La terminarea studiilor, absolvenţilor li se conferă certificate de cunoaştere a unei limbi străine moderne şi de pregătire în domeniul ştiinţelor psiho-pedagogice (în funcţie de opţiuni).
        În primul deceniu de existenţă, la edificarea instituţiei şi a învăţământului istoric particular şi-au adus contribuţia reputaţi profesori, doctori în istorie, recunoscuţi la nivel naţional şi internaţional, precum academicianul Dan Berindei, Gabriel Strempel, Constantin Preda, Ligia Bârzu, Ion Barnea, Florentina Căzan, Mircea D.Matei, Nicolae Ciachir, Gh.I.Ioniţă, Ion Chiper, Vasile Curticăpeanu, Iulian Cârţână, Maria Totu, ş.a.
      În 2003 Specializarea Istorie a primit acreditare prin Hotărârea de Guvern nr.693/2003. Începând cu anul universitar 2005-2006 instituţia s-a raliat politicilor de restructurare a învăţământului românesc în acord cu „Procesul Bologna”: 3 ani studii de licenţă + 2 ani studii de masterat. Transformările sunt menite să asigure compatibilizarea sistemului universitar naţional cu sistemele educaţionale europene şi recunoaşterea diplomelor româneşti în străinătate.
       În acest moment Specializarea Istorie, reacreditată în anul 2011, dispune de un program de pregătire complex, bazat pe planuri de învăţământ şi programe analitice, în deplină concordanţă cu exigenţele actuale, formând specialişti competenţi în diferite şi complexe domenii.
     Misiunea şi obiectivele Specializării Istorie sunt formarea şi perfecţionarea resurselor umane calificate; dezvoltarea ştiinţei şi culturii; difuzarea valorilor culturii şi civilizaţiei universale; promovarea spiritului critic, afirmarea identităţii culturii naţionale în cadrul celei europene; desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică mono-, pluri- şi interdisciplinară, a căror finalitate este afirmarea performanţelor ştiinţifice în cadrul comunităţii ştiinţifice internaţionale şi în cadrul cooperării interuniversitare, dezvoltarea culturii.
      Anual, în luna mai, cadrele didactice şi studenţii specializării participă la sesiunea de comunicări ştiinţifice, organizată în colaborare cu S.C. ŞTEFADINA COMSERV S.R.L., ale cărei lucrări sunt publicate în Analele Universităţii Hyperion, Seria Istorie.
Specializarea Istorie a Universităţii Hyperion beneficiază de contribuţia didactică şi ştiinţifică a unui corp profesoral alcătuit din profesori, conferenţiari, lectori şi asistenţi universitari, specialişti în istorie, arhivistică şi muzeologie, majoritatea cu o îndelungată şi remarcabilă activitate în învăţământul universitar şi în cercetarea ştiinţifică.
      Cadrele didactice ale specializării Istorie desfăşoară o bogată activitate ştiinţifică şi de cercetare, orientată în primul rând în reeditarea şi completarea manualelor universitare, publicarea unor monografii, lucrări ştiinţifice, studii şi articole, participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice, în ţară şi străinătate.
      Activitatea educaţională în cadrul specializării Istorie a Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii reprezintă un răspuns la cerinţele crescânde ale societăţii româneşti de furnizare de absolvenţi capabili să facă faţă sistemului concurenţial al pieţei forţei de muncă naţionale, apţi să utilizeze un volum adecvat de cunoştinţe de specialitate, cerute de promovarea principiilor dezvoltării durabile, a integrării europene şi globalizării.
     Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Programului de masterat „Geopolitică, istorie şi relaţii internaţionale” în cadrul specializării Istorie a Universităţii Hyperion din Bucureşti a fost determinată de necesitatea promovării şi susţinerii – în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională – a dezvoltării unor componente manageriale de vârf privind geopolitica şi relaţiile internaţionale, inclusiv europene.
      În economia de piaţă este extrem de important ca în facultăţile de ştiinţe umaniste studenţii şi masteranzii să capete o temeinică pregătire privind geopolitica în concordanţă cu istoria relaţiilor internaţionale.
     O cerinţă importantă de care s-a  ţinut seama în organizarea în cadrul facultăţii a programului de masterat „Geopolitică, istorie şi relaţii internaţionale”, o reprezintă integrarea  ţării noastre în Uniunea Europeană. Misiunea programului de masterat „Geopolitică, istorie şi relaţii internaţionale” este didactică, adică de pregătire a specialiştilor, precum şi de cercetare ştiinţifică în domeniu şi pentru perfecţionarea în continuare a acesteia.
     Programul de masterat „Geopolitică, istorie şi relaţii internaţionale” are ca obiectiv specializarea absolvenţilor de învăţământ superior în domeniul geopoliticii,  şi al relaţiilor internaţionale, dezvoltând competenţe ştiinţifice şi aplicative specifice, promovând stiluri de conducere şi de comunicare pozitive şi crearea unui climat favorabil cooperării.
Specializarea Istorie  formează specialişti în domeniile: ISTORIE, RELAŢII INTERNAŢIONALE, ARHIVISTICĂ, ARHEOLOGIE, MUZEOLOGIE, etc.

Mai multe detalii:
Structură şi Organizare
Admitere
Planul de Învăţământ 2012-2013
Cercetare
Ştiri şi evenimente

Contact

Universitatea Hyperion din Bucureşti
Adresa: Calea Călăraşilor 169, Sector 3, Bucureşti, 030615
Tel: Secretariat General (Centrală): +4 021-327.44.64, 327.44.65, 321.46.67
Rectorat +4021-323.41.67, 321.64.04
Fax: +4021-321.62.96, 321.64.25 e-mail: rectorat @ hyperion . ro