Prezentare generală

                    
Departamentul de Ştiinţe Sociale şi ale Naturii
Director de departament: prof. univ. dr. Dorel Bahrin

           Departamentul de Ştiinţe Sociale şi ale Naturii este o unitate academică funcţională care asigură producerea, transmiterea şi valorificarea cunoaşterii în domeniile sale de specialitate, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii.          
           Departamentul coordonează activitatea a trei specialităţi: Ştiinţe Politice, Istorie şi Geografie (de la începutul anului 2012). În acest cadru universitar Departamentul Ştiinţe Sociale şi ale Naturii asigură specializări cu o durată de trei ani, desfăşoară prin cursuri de zi, încheiate cu un examen şi o lucrare de licenţă. Planurile de învăţământ sunt concepute să răspundă cerinţelor şi exigenţelor legislaţiei în vigoare şi a normelor A.R.A.C.I.S şi cuprind discipline fundamentale, de specialitate şi complementare - în regim obligatoriu,  opţional sau facultativ, oferind o pregătire diversificată, deschisă să răspundă alegerilor şi intereselor de studiu ale unui număr de studenţi în permanenţă creştere.
În continuarea celor trei ani de studiu, departamentul oferă masterate de doi ani, încheiate cu susţinerea unei lucrări de disertaţie, şi anume: Diplomație culturală, Geopolitică, Istorie şi Relaţii Internaţionale şi Managementul Mediului şi Dezvoltarea Durabilă.
            Departamentul dispune de un corp didactic de elită, format din  30 cadre didactice, care îmbină experienţa profesorilor cu mulţi ani de activitate cu ambiţia, entuziasmul şi performanţa tinerelor cadre didactice.
           Calitatea corpului didactic poate fi relevată prin numărul de articole ştiinţifice publicate în reviste naţionale şi internaţionale de mare prestigiu, cotate ISI,  B+ şi B, de rezultatele obţinute de studenţi şi masteranzi, cu ocazia susţinerilor examenelor de licenţă sau a lucrărilor de disertaţie cât şi de procentul ridicat de absolvenţi care s-au  angajat în  ultimii 3 ani, respectiv de cca. 65%.
             La fiecare specializare se organizează anual sesiuni de comunicări ştiinţifice la care participă şi studenţi angrenaţi în cercuri de cercetare ştiinţifică. Comunicările sunt publicate în volumele intitulate “Analele Universităţii Hyperion” şi în revista de specialitate -  publicată  în broşură şi on-line: Revista de Ştiinţe Politice “Politikron”.
            Obiective principale ale departamentului constau în:
• formarea resursei umane înalt calificate, cu pregătire teoretică şi practică transdisciplinară, capabil să abordeze problematici sistemice, complexe în domeniile ştiinţelor  politice, istoriei şi geografiei;
• dezvoltarea capacităţii de cercetare din domeniile  ştiinţelor sociale şi ale naturii, care să definească eforturile materiale, umane şi financiare şi să promoveze abordarea în aceste domenii, în acord cu tendinţele manifestate la nivel european şi mondial;
• asigurarea condiţiilor pentru exprimarea potenţialului ştiinţific al cadrelor universitare, cercetărilor şi studenţilor din programele universitare din domeniile ştiinţelor sociale şi ale naturii, prin continuarea şi dezvoltarea procesului de integrare a programelor de cercetare în reţeaua ştiinţifică internaţională, pentru a facilita accesul la resursele financiare ale programelor cadru oferite pe plan naţional sau ale Uniunii Europene şi recunoscute C.N.C.S.I.S.    
           Directorul de departament realizează managementul şi conducerea operativă a departamentului. În exercitarea acestei funcţii directorul este sprijinit de Consiliul Departamentului. Directorul departamentului răspunde de respectarea planurilor de învăţământ, de întocmirea statelor de funcţii, de managementul cercetării şi al calităţii.   
           Directorul de departament gestionează dezvoltarea resursei umane în domeniul şi disciplinele care sunt oferite ca obiecte de predare de către departament, în alcătuirea diferitelor programe de studii oferite de facultate. Selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea relaţiilor contractuale de muncă ale personalului din departament pot avea loc la iniţiativa directorului de departament (conform Art. 244  din Carta Universităţii “Hyperion”   -2011).
           În cadrul Departamentului funcţionează Centrul de Cercetare Ştiinţifică al Departamentului de Ştiinţe Sociale şi ale Naturii.  
Centrul de Cercetare al Departamentului de Ştiinţe Sociale şi ale Naturii îşi propune să contribuie la sincronizarea cercetării româneşti cu valorile şi metodologiile cercetării internaţionale în domeniu şi să devină un forum de comunicare academică şi ştiinţifică. Prin promovarea cercetării, Centrul urmăreşte să susţină creşterea vizibilităţii cercetărilor româneşti în reviste şi alte publicaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
Personalul didactic propriu desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul disciplinelor cuprinse în norma didactică pe care o acoperă în cadrul Universităţii şi a Centrului de Cercetare al Departamentului.
Rezultatele cercetărilor proprii, efectuate în cadrul Centrelor şi laboratoarelor de cercetare din universitate (departamentul dispune de 3 laboratoare de cercetare şi 2 cabinete de cercetare) sunt valorificate prin contracte de cercetare, brevete de invenţii, publicaţii, inclusiv la reviste internaţionale de prestigiu, comunicări ştiinţifice la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, elaborare de studii, monografii şi tratate, consultanţă ştiinţifică şi tehnică şi alte modalităţi.
În cadrul Departamentul de Ştiinţe Sociale şi ale Naturii şi  a programelor de studii sunt organizate anual (în luna mai) sesiuni de Comunicări ştiinţifice comune atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru studenţi ale căror rezultate sunt publicate în revistele de comunicări ştiinţifice sau în Analele Universităţii Hyperion, care sunt reviste cu ISSN.
În departament sunt organizate mai multe activităţi studenţeşti: cercuri ştiinţifice, diferite activităţi organizate de Asociaţia studenţilor etc. Studenţii sunt atraşi în activitatea de cercetare care se concretizează an de an în referate şi lucrări ştiinţifice, individuale sau în colaborare cu cadrele didactice.

Contact

Universitatea Hyperion din Bucureşti
Adresa: Calea Călăraşilor 169, Sector 3, Bucureşti, 030615
Tel: Secretariat General (Centrală): +4 021-327.44.64, 327.44.65, 321.46.67
Rectorat +4021-323.41.67, 321.64.04
Fax: +4021-321.62.96, 321.64.25 e-mail: rectorat @ hyperion . ro